Regulamin festiwalu

REGULAMIN 7. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO KINO DZIECI

26 września – 4 października 2020 r.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci (dalej: „Festiwal”), który odbędzie się w dniach 26.09-4.10.2020 r. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Grodzisku Mazowieckim, Krakowie, Białymstoku, Toruniu, Szczecinie, Gliwicach, Łodzi, Słupsku, Częstochowie, Koninie, Świebodzinie, Jarocinie, Gdyni, Ciechanowie, Elblągu, Olsztynie oraz online pod adresem: https://www.nowehoryzonty.pl/kinodziecionline.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 525-22-71-014, REGON: 01550390400000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162000 (dalej: „Organizator”).
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla młodych widzów w wieku 4-12 lat. Festiwal skierowany jest do rodziców i opiekunów z dziećmi, a także do grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli.
 4. Festiwal jest finansowany z funduszy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu m. st. Warszawy oraz Kreatywnej Europy.
 5. Festiwalowi towarzyszyć będzie Kino Dzieci Industry (ang. Kids Kino Industry) – wydarzenie dla branży filmowej, odbywające się w formule online.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie programu Festiwalu oraz lokalizacji Festiwalu w poszczególnych miastach i online podane zostaną przez Organizatora na stronie: https://2020.kinodzieci.pl/.

2. Zasady wstępu

a) na Festiwal odbywający się w formule stacjonarnej, w kinach:

 1. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej bilet, przy czym liczba miejsc podczas danego pokazu filmowego jest ograniczona. Zasady nabywania biletów oraz karnetów na pokazy oraz pozostałe wydarzenia festiwalowe określone zostaną przez Organizatora na stronie: https://kinodzieci.pl/.
 2. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz filmowania wyświetlanych podczas Festiwalu filmów.
 4. Osoby uczestniczące w seansach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu zobowiązane są do wyłączenia na czas ich trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 5. Zakupienie biletu na Festiwal w formule stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

b) na Festiwal odbywający się w formule online:

 1. Dostęp do filmów zamieszczonych w serwisie https://www.nowehoryzonty.pl/kinodziecionline przysługuje osobie, która założyła w nim konto oraz wykupiła dostęp do określonych treści, na określony czas. Zasady nabywania dostępów oraz karnetów na seanse online określone zostaną przez Organizatora na powyższej stronie, zgodnie z regulaminem serwisu.
 2. Odtwarzanie filmów w serwisie online, w ramach uzyskanego dostępu lub karnetu, możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 3. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia do 18 roku życia uczestniczy w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Zakupienie dostępu lub karnetu na Festiwal w formule online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Program

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

a) Konkurs główny, na który składa się 9 filmów wyprodukowanych w latach 2018-2020 skierowanych dla widzów w wieku 4-12 lat. W konkursie prezentowane są pełnometrażowe filmy animowane oraz aktorskie.

b) Konkurs filmowych odkryć – wybór 6 filmów pokazujących różnorodność gatunkową i stylistyczną kina dla młodych widzów wyprodukowanych w latach 2017-2019.

c) Sekcje tematyczne i pokazy specjalne będące pokazami pozakonkursowymi.

 4. Jury i nagrody

 1. Podczas festiwalu zostanie przyznanych 5 nagród honorowych, niemających charakteru majątkowego, w postaci tytułu „Najlepszego filmu”, w kategoriach:
  a) Nagroda jury konkursu głównego,
  b) Nagroda jury konkursu filmowych odkryć,
  c) Nagroda Sieci Kin Studyjnych (dalej: SKS),
  d) Nagroda Publiczności,
  e) Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA).
 2. Nagroda jury konkursu głównego przyznawana jest przez jury składające się z twórców, dziennikarzy i animatorów kultury zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 3. Nagroda jury konkursu filmowych odkryć przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, twórców, ilustratorów i twórców innych dziedzin kultury i sztuki zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 4. Nagroda SKS przyznawana jest przez jury składające się z reżyserów, scenarzystów i producentów zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 5. Nagroda jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA) przyznawana jest przez jury składające się z reprezentantów ECFA zaproszonych na Festiwal przez Organizatora. Jury podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w oparciu o listę filmów wybranych przez Organizatora.
 6. Każdy juror może głosować tylko na jeden film. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej filmów równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury, którego każde z jury wybiera spośród swoich członków przed przystąpieniem do głosowania.
 7. Decyzja jury w zakresie przyznania nagrody jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. Nagroda Publiczności przyznawana jest przez publiczność festiwalową ze wszystkich festiwalowych miast (dorosłych i dzieci), która głosuje na wybrany film przy użyciu kart do głosowania otrzymanych przed wejściem na salę kinową, a także przez publiczność festiwalową biorącą udział w festiwalu online za pośrednictwem serwisu nowehoryzonty.pl/kinodziecionline. Nagroda Publiczności zostanie przyznana filmowi, który otrzyma najwyższą ocenę, będącą średnią ze wszystkich oddanych głosów publiczności. Nagroda Publiczności przyznawana jest filmowi z sekcji Konkurs główny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród bądź wyróżnień.
 10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas gali finałowej i na stronie internetowej Organizatora: https://2020.kinodzieci.pl/. Termin i miejsce przeprowadzenia gali finałowej ogłoszone zostaną przez Organizatora odrębnie.

5. Goście festiwalowi

W Festiwalu wezmą udział zaproszeni przez Organizatora twórcy filmowi, przedstawiciele prasy, dystrybutorzy, producenci, a także osoby związane ze sztuką audiowizualną, tworzoną dla młodych widzów.

6. Środki bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19

 1. Podstawę do wytycznych wskazanych poniżej stanowią:
  a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964
  b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006.
 2. Z niniejszym Regulaminem oraz zasadami w nim prezentowanymi widzowie powinni się zapoznać przed udziałem w Festiwalu w wersji stacjonarnej tj. przed wejściem na teren kin i zakupem biletu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi wytycznymi.
 3. Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny, Organizator zapewnia przestrzeganie zasad dotyczących zajętości miejsc w salach kinowych (może być zajęte co drugie miejsce na widowni, łącznie maksymalnie 50% dostępnych miejsc). W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie muszą zachować odległość minimum 1,5 m od innych osób. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
  b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 4. Osoby uczestniczące w Festiwalu w formule stacjonarnej mają obowiązek stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa tj.
  a) zakrywać usta i nos za pomocą maseczki,
  b) zdezynfekować ręce przy wejściu oraz wyjściu z wydarzenia,
  c) zachowywać odstęp 1,5 m od innych osób,
  d) unikać dotykania ust, nosa i oczu.
 5. Uczestnicy Festiwalu w wersji stacjonarnej mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 6. Osoby uczestniczące w Festiwalu w kinach w Warszawie (tj. Kino Muranów oraz Kinoteka) mogą również zostać poproszone o:
  a) wypełnienie – w momencie pojawienia się na wydarzeniu – oświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzającego że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  b) podpisanie klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników wydarzenia.
 7. Obsługa i organizatorzy Festiwalu mogą nie wpuścić na wydarzenie bądź wyprosić z niego osobę nieprzestrzegającą zaleceń sanitarnych i powyższych zasad bezpieczeństwa.
 8. Osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji nie mogą uczestniczyć w Festiwalu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub najbliższą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. Więcej informacji na temat zagrożenia koronawirusem oraz aktualne wytyczne i obostrzenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających odwołanie Festiwalu (w szczególności podyktowanych względami bezpieczeństwa), poinformuje o tym uczestników Festiwalu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora: https://2020.kinodzieci.pl/ oraz umieszczenie stosownej informacji na terenach festiwalowych.
 2. Postanowienie ustępu 1 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której zaistnieją przyczyny uzasadniające zmianę daty, godziny rozpoczęcia lub miejsca organizacji Festiwalu, lub też zmianę programu artystycznego.
 3. Organizator informuje, że podczas Festiwalu (na terenie obiektów festiwalowych, podczas wydarzeń odbywających się w ramach programu Festiwalu) może być dokonywana rejestracja fotograficzna dokumentująca wydarzenia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2020 r.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://2020.kinodzieci.pl/ oraz będzie dostępny na terenach festiwalowych w dniach 26.09-4.10.2020 r., a także w serwisie online: https://www.nowehoryzonty.pl/kinodziecionline.

REGULAMIN DO POBRANIA